منها
خانه / استاد / دکتر فاطمه اسکندر

دکتر فاطمه اسکندر

تحصیلات
دکتری - مدیریت سیستم ها
  • مدیر آموزش گروه رشته مدیریت موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
  • مشاور تحصیلی در رشته مدیریت موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
  • ” مشاور و همکار در پروژه “اندازه گیری و تحلیل ابعاد رضایت شغلی و بررسی تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
    مشاور در پروژه ارزیابی عملکرد مدیران استراتژیک شرکت بهره برداری مترو تهران و کرج
  • مشاور و همکاری با دپارتمان ریاضی و مدیریت مجتمع فنی تهران
دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
 طراحی سایت