منها
خانه / استاد / سهیل لامعی

سهیل لامعی

تحصیلات
کارشناسی - مهندسی صنایع

دارای مدرک مدیریت حرفه ای پورتفیلو PfMP از موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا PMI

دارای مدرک مدیریت حرفه‌ای طرح PgMP از موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا PMI

دارای مدرک حرفه ای پروژه PMP از موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا PMI

مدرک مدیریت حرفه‌ای PMI-RMP  از موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا PMI

دارای ﻣﺪرک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای رﯾﺴﮏ PRINCE2  ، از ﻣﻮﺳﺴﻪ  AXELOS اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ PMI

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6
 طراحی سایت