منها
خانه / استاد / علی اصغر امیری

علی اصغر امیری

تحصیلات
کارشناسی ارشد - مدیریت منابع انسانی
فایل رزومه استاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه تهران

ارزیاب رسمی شایستگی های عمومی مدیران

مربی و مدرس توسعه شایستگی های رفتاری مدیران

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
کارتیمی
 طراحی سایت