منها
خانه / استاد / فرخ تلو حسینی

فرخ تلو حسینی

تحصیلات
دانشجوي دكتري - مديريت بازاريابي
فایل رزومه استاد

مشاوره پیاده سازی مدیریت تغییر سازمانی شرکت ساخت و تجهیزات مپنا بویلر

طراحی و پیاده سازی مدیریت تغییر سازمانی (OCM)در شرکت ساخت و تجهیزات مپنا بویلر

کارشناس ارشد معاونت توسعه سرمایه های انسانی شرکت ایران خودرو

مسئول اجرایی سطح ۳ پروژه Tieringو کارشناس معاونت استراتژی و برنامه ریزی

رئیس دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی تحولات سازمانی گروه شرکت ایران خودرو

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
مدیریت تغییر سازمانی (Organizational Change Management (OCM
 طراحی سایت